Úvod | Naše služby | Balíčky služeb | Poptávka služeb | Software | Kontakt
 
NAŠE SLUŽBY


1. Vedení účetnictví a daňové evidence, účetní poradenství      
2. Zpracování mezd a mzdového účetnictví
3. Finanční management, kontrola, reporting
4. Daňové poradenství a optimalizace
5. Outsourcing (od účetní až po finančního ředitele)
6. Speciální služby


 
1. VEDENÍ ÚČETNICTVÍ, DAŇOVÁ EVIDENCE, ÚČETNÍ PORADENSTVÍ
 
Kdo musí vést účetnictví:

  a) Daňovou evidenci (jednoduché účetnictví)
 • Fyzické osoby (OSVČ) na hlavní činnost (jediné příjmy z podnikání)
 • Fyzické osoby (OSVČ) na vedlejší činnost (i příjmy ze zaměstnání)
 • Fyzické osoby podnikající dle zvláštních právních předpisů (např. advokáti)
 • Sdružení vlastníků bytových jednotek (SVBJ)

  b) Podvojné účetnictví
 • Fyzické osoby zapsané v Obchodním rejstříku
 • Právnické osoby (s.r.o., a.s., k.s., bytová družstva, neziskové organizace)

Podvojné účetnictví a daňová evidence:

 • zpracování účetních dokladů
 • kontrola účetních dokladů
 • zpracování DPH
 • vyhotovení účetní závěrky (rozvaha a výkaz zisků a ztráty)
 • majetková evidence včetně karet majetku a odpisů
 • měsíční výkaznictví dle požadavků klienta
 • vedení daňové evidence
 • zpracování cestovních náhrad na základě podkladů
 • účetní závěrky
 • rekonstrukce účetnictví
 • jednání na úřadech

Účetní poradenství:

 • organizace zpracování účetnictví
 • vyhotovení směrnic, nastavení pravidel
 • příprava daňového a účetního odpisového plánu
 • sestavení účetní osnovy
 • stanovení postupů při zavádění operativních evidencí
 • průběžná kontrola účetnictví
 • sestavení výkazů dle US GAAP nebo IFRS
 • interní reporting
 • organizace inventurních prací. 
2. ZPRACOVÁNÍ MEZD A MZDOVÉHO ÚČETNICTVÍ
 
Nabízíme vedení mzdové agendy pro malé i velké organizace. Splníme pro Vás veškeré zákonné povinno-sti spojené se zpracováním mzdové agendy pro všechny druhy pracovních poměrů (hlavní, vedlejší DoPP, DoPČ) i odměn statutárních orgánů, jako jsou:

 • vedení mzdových listů
 • přihlášení a odhlášení zaměstnance včetně výstupních dokladů
 • zpracování mzdové agendy
 • zpracování personální agendy (pracovní smlouvy...)
 • zpracování evidenčních listů důchodového zabezpečení
 • zpracování měsíčních hlášení pro SSZ a zdravotní pojišťovny
 • příprava výplatních pásek pro zaměstnance a jejich předávání
 • zasílání čistých mezd a pojištění přímo na účty zaměstnanců a institucí
 • rekapitulace mezd a reporting dle Vašich požadavků (po střediskách...)
 • roční zúčtování daně vybírané srážkou
 • roční zúčtování daně z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti
 • zastupování klienta (zdrav. pojišťovny, finan,.úřady, správy soc. zabez....)
 • zajištění kontrol 
3. FINANČNÍ MANAGEMENT, KONTROLA, REPORTING
 
Ve spoustě menších, ale i středních společností není účetnictví zpracováváno průběžně nebo je bráno jen jako nástroj, který se použije jednou za rok pro výpočet daně z příjmu. Ekonomický a finanční servis v moderních společnostech pracuje úplně jinak. Je vybaven kvalitním informačním systémem - ne jenom účetním programem (na něm je samozřejmě založen). Tento system kromě účetnictví zahrnuje i další oblasti firmy, které pomáhají managementu společnosti v každodením rozhodování.

My Vám nabízíme kromě vedení účetnictví i možnost "dohlížet" na Vaši účetní a připravit Vám na základě podkladů z účetnictví nebo z Vašich jiných externích systémů (sklady, prodejní pokladní systém atd.), které propojíme ucelený reportovací balíček podle Vašich konkrétních potřeb.

Jsme schopni zkontrolovat, připravit a implementovat do Vašich stávajících systémů kontrolní mechanismy jako jsou Interní směrnice, Koloběh dokladů, Vnitřní kontrolní systém a podobně.
 


 
4. DAŇOVÉ PORADENSTVÍ A OPTIMALIZACE
 
V oblasti daňového poradenství poskytujeme našim klientům následující služby:
 
Daňové poradenství:

 • prodloužení termínu pro podání přiznání daně z příjmů pro fyzické i právnické osoby o tři měsíce na základě udělené plné moci
 • poradenství v oblasti českých a slovenských daní
 • daňová optimalizace a plánování
 • sjednání výše daně s místně příslušným správcem daně
 • zpracování odborných stanovisek a daňových analýz
 • příprava znaleckých posudků
 • sjednání výše daně s místně příslušným správcem daně
 • posouzení ekonomických transakcí z pohledu daňových dopadů u právnických i fyzických osob.
 
Vyhotovení všech daňových přiznání a statistických reportů:

 • daň z příjmů právnických osob
 • daň z příjmů fyzických osob
 • přiznání k DPH
 • silniční daň
 • daň z nemovitostí
 • daň z převodu nemovitostí
 • souhrnné hlášení
 • přiznání k dani darovací
 • měsiční, kvartální a roční statistický výkaz 
5. OUTSOURCING (OD ÚČETNÍ AŽ PO FINANČNÍHO ŘEDITELE)
 
Proč zaměstnávat a platit drahé zaměstnance finančního úseku, když výhodněji mohu celou agendu s tím spojenou přenechat externí firmě?
Proč si nedopřát služeb finančního ředitele na vybrané případy nebo jen po určitou dobu?
My máme řešení - můžete si tyto zaměstnance nechat outsourcovat od nás!!!

Outsourcing otevírá nové možnosti podnikání jak na národní tak na globální úrovni. Outsourcing od managementu vyžaduje nový způsob myšlení. Úspěšní manažeři už se zbavili představy, že k outsourcingu se hodí jen úkoly, které jsou vedlejší a postradatelné.

Naopak, outsourcing funguje nejlépe, když se na něj nedíváme jako na zbavení se odpovědnosti, ale jako na způsob jak lépe využít zdroje a talenty lidí. Outsourcing umožňuje firmě využít jedinečné schopnosti cizí firmy a právě v tom je jeho síla. Rizikem outsourcingu je však otázka, jak najít opravdu spolehlivého a kvalitního partnera. Cílem tedy není najít nejlevnějšího poskytovatele, ale nejkvalitnějšího partnera. 
6. SPECIÁLNÍ SLUŽBY
 
Pravidelné měsíční / kvartální účetní uzávěrky
Přizpůsobíme se termínům vyplývajícím z interních potřeb firmy nebo skupiny a připravíme přehledy výsledků šité klientovi na míru, včetně účetní uzávěrky podle mezinárodních finančních standardů IFRS nebo US-GAAP

Vedení manažerského účetnictví
Zavedeme systém sledování ekonomické výkonnosti středisek, zakázek nebo pracovních týmů.

Rekonstrukce účetnictví
Jsme připraveni Vám zrekonstruovat účetnictví na základě předložených prvotních účetních dokladů

Kontrolní dohled
Kontrolní dohled nad účetními operacemi a v oblasti vedení účetnictví.

Optimalizace headcountů
Možnost zaměstnávat zaměstnance na pracovní poměr/na ŽL a tyto náklady společnostem s omezeným množstvým HC přefakturovávat

Optimalizace struktury nákladů
V rámci budgetu společnosti a jeho různých kapitol

Slovensko
Jsme schopni vést účetnictví i pro slovenské subjekty a to na stejně kvalitní bázi jako pro ty české.
Provádíme konsolidace výsledků českých a slovenských společností a jejich reporting na centrálu v zahraničí.
Nemusíte shánět pro svoji slovenskou pobočku novou účetní firmu - dokážeme to od nás z ČR a dokonce i ve stejném účetním softwaru!

 
Kontakt: Ing. Petr Sodomka, petr.sodomka@autoselect.cz  |  Sídlo: Autoselect s.r.o., Sídlištní 211, Praha 6, 165 00
designed by PWC  ©